Medezeggenschapsraad

Posted on

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school kent een centrale MR voor beide locaties. Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit tien leden (vijf ouders en vijf teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen herkozen worden.

De rol van de MR is om mee te kijken naar alle veranderingen die het beleid van de school aangaan. De directie betrekt de MR dus bij alle voorstellen voor beleidsveranderingen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en bespreekt deze met de directie. De vergaderingen zijn maandelijks. Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen.

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad
mr@amgschmidtschool.nl

 

Oudergeleding VHb:

  • Merel Leeuwenburgh
  • Peter Fiechter, voorzitter

 

Oudergeleding JdG:

  • Lisette Bruin
  • Ellen Silverentand
  • Hendrik Metselaar

 

Personeelsgeleding:

  • Ellen de Boer
  • Stephanie Kervezee
  • Bastiaan Korving, secretaris
  • vacature
  • vacature

 

Notulen van de vergadering van 10 september 2019: MR_Notulen_1920_1_20190910DEFINITIEF (2)

Patricia de Steur
Author