Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de school. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het schoolplan en de jaarkalender van onze school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

 

De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de directie en de werkgroep ICT (de webmasters van de school). Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

  

Onze school spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Onze school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Onze school is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Onze school is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de kalender en gekoppelde interne bestanden op de website.

 

Gebruik (beeld)materialen en andere content

Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Voor de headerfoto's is toestemming verleend door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen die in beeld zijn. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van onze school waar leerlingen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. De foto zal dan van de website verwijderd worden. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video's, beeldmateriaal of andere content te downloaden of te gebruiken voor commerciele doeleinden. De rechten van bovengenomende materialen liggen volledig bij onze school, gevestigd te Den Haag en vallende onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Haagse scholen. Alvorens materialen van de site te gebruiken dient toestemming aangevraagd te worden bij de directie van de school. 

 

Namens de directie